ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์, จัดหน้าหนังสือ, ออกแบบปกห..


ธนากร...ดีไซด์ ************************* 1. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์, จัดหน้าหนังสือ, ออกแบบปกหนังสือ, งานวาสาร 2. ออกแบบแผ่นพับ, ออกแบบโบร์ชัวร์, ออกแบบแค็ตตาล็อก 3. ออกแบบการ์ดแต่งงาน , ออกแบบนามบัตร 4. ออกแบบโลโก้, ออกแบบปฏิทิน 5. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ 6. ออกแบบสิ่งพิมพ์งานโฆษณาทุกชนิด 7. รับทำหัวจดหมาย, ซองจดหมาย, แบบฟอร์มบริษัท, โปสเตอร์ 8. รับทำโบร์ชัวร์, แค็ตตาล็อก, ใบปลิว, หนังสือ, รายงานประจำปี 9. รับทำฉลากสินค้า, สติกเกอร์, ซองซีดี, กระดาษโน๊ต 10. รับทำป..ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน ..


โปรแกรมการเดินทาง 24 – 26 กรกฎาคม 2553 วันแรก สุวรรณภูมิ - รับสนามบิน LCCT – ปุตราจาย่า - เก็นติ้งไฮแลนด์ - สวนสนุกบนเก็นติ้งฯ 05.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 4 เคาน์เตอร์ E โดย THAI AIRASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความ สะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง 07.10 น. เดินทางสู่ “ สนามบิน LCCT ” ณ ประเทศ มาเลเซีย โดย สายการบิน THAI AIRASIA เที่ยวบินที่ FD 3571 10.15 น. ถึงสนามบิน LCCT หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ประเ..
12,900 บาท