คู่มือติวสอบนักสังคมสงเคราะห์ กรมพินิจและคุ้มครองเ..


รวบรวมแนวข้อสอบ คู่มือติวสอบนักสังคมสงเคราะห์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทุกจังหวัด 2556 คู่มือเก็งสรุป พรบ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 2553 1. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ตอบ หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 2. “คดีครอบครัว” หมายความว่า ตอบ คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว หรือกฎหมายอื่นที่เกี..
399 บาท