รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษเด็กก่อนวัยเข้าเรียนโดยคุณครู..


รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษและ Basic Math เด็กก่อนวัยเข้าเรียนโดยคุณครูคนไทยจบการศึกษาChildren'sServices at TAFE Sydney Institute Australiaเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์นะคะ รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษและ Basic Math เด็กก่อนวัยเข้าเรียน รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษเด็กอายุ1-5ขวบก่อนวัยเรียนและสอนเลขพื้นฐานสำหรับเด็กเล็กตั้งแต่อายุ1-5ขวบพร้อมทั้งดูแลน้องไปพร้อมๆกันค่ะสอนจากหนังสือภาษาอังกฤษและจากDVDภาษาอังกฤษพร้อมทั้งพูดภาษาอังกฤษกับน้องเผื่อให้น้องได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีสามารถพูดและฟังจนเข้าใจผู้สอนจบการศึกษา ด้าน Childre..
200 บาทสอนวาดสีน้ำ ตัวต่อตัว ที่ บ้านศิลปะ


โครงการอบรมศิลปะเด็กวันเสาร์-อาทิตย์ และผู้สนใจ นักเรียนทุกวัย “ที่ ... บ้านศิลปะ...” เปิดสอนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาและผู้สนใจ โดยมีศิลปะเป็นสื่อกลาง ศิลปะ...เป็นกิจกรรมทางปัญญา ที่ช่วยส่งเสริมความเจริญทางความคิด สิ่งที่น้องๆ จะได้รับจากการโครงการ “ศิลปะ ..ยุวชน” เพราะการสร้างงานศิลปะทำให้เด็กได้มองเห็น ความดี ความงาม ของสิ่งที่อยู่รอบตัว ก่อให้เกิดความรัก อีกทั้งได้เห็นคุณค่าของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หล่อหลอมให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ในทางอ้อม ศิลปะจึงเป็นสิ่งฝึกให้เด็กรู้จักการใช้เ..
3,500 บาทประกาศ บ้านศิลปะ เปิดอบรมศิลปะเด็ก ปฐมวัย ประถม มั..


สถานที่ทำการเรียนการสอนศิลปะ ภายในหมู่บ้านมหามงคล1. ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูจากเพาะช่าง ครูสัน 0894403794
3,200 บาทเปิดสอนพิเศษศิลปะวันหยุดโดยครูโรงเรียนสาธิตละอออุท..


ศิลปะ...ใสใส โครงการอบรมศิลปะเด็กวันเสาร์-อาทิตย์ “ที่ ... บ้านศิลปะ...” เปิดสอนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาและผู้สนใจ โดยมีศิลปะเป็นสื่อกลาง ศิลปะ...เป็นกิจกรรมทางปัญญา ที่ช่วยส่งเสริมความเจริญทางความคิด สิ่งที่น้องๆ จะได้รับจากการโครงการ “ศิลปะ ..ยุวชน” เพราะการสร้างงานศิลปะทำให้เด็กได้มองเห็น ความดี ความงาม ของสิ่งที่อยู่รอบตัว ก่อให้เกิดความรัก อีกทั้งได้เห็นคุณค่าของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หล่อหลอมให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ในทางอ้อม ศิลปะจึงเป็นสิ่งฝึกให้เด็กรู้จ..
3 บาทศิลปะ...ใสใส “บ้านศิลปะ” จึงเปิดโครงการอบรมศิลปะส..


ศิลปะ...ใสใส โครงการอบรมศิลปะเด็กวันเสาร์-อาทิตย์ “ที่ ... บ้านศิลปะ...” เปิดสอนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาและผู้สนใจ โดยมีศิลปะเป็นสื่อกลาง ศิลปะ...เป็นกิจกรรมทางปัญญา ที่ช่วยส่งเสริมความเจริญทางความคิด สิ่งที่น้องๆ จะได้รับจากการโครงการ “ศิลปะ ..ยุวชน” เพราะการสร้างงานศิลปะทำให้เด็กได้มองเห็น ความดี ความงาม ของสิ่งที่อยู่รอบตัว ก่อให้เกิดความรัก อีกทั้งได้เห็นคุณค่าของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หล่อหลอมให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ในทางอ้อม ศิลปะจึงเป็นสิ่งฝึกให้เด็กรู้จ..
3 บาท